Buduje Domy Pasywne
Menedżer budowy
Dotacje do budowy domów

Fragmenty Ustawy o OZE dotyczące fotowoltaiki

Wszystkim, którzy zaczynają się zastanawiać, czy już czas podjąć działania dotyczące własnej elektrowni fotowoltaicznej prezentujemy fragmenty z ustawy o OZE, dotyczące przede wszystkim mikro instalacji o mocy do 10 kW. Każdy z nas musi podjąć decyzję, czy starać się o dotację z PROSUMENTA, czy czekać na rok 2016 i budować instalację z własnych środków.

(Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu)

USTAWA

z dnia 20 lutego 2015 r.

o odnawialnych źródłach energii

mikro instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

Rozdział 2

Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikro instalacji

Art. 4.

1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikro instalacji będący osobą fizyczną nie wykonującą działalności gospodarczej regulowanej ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.6)), zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”, który wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby, może sprzedać niewykorzystaną energię elektryczną wytworzoną przez niego w mikro instalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej.

2. Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w ust. 1, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 5.

1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikro instalacji, będący osobą fizyczną nie wykonującą działalności gospodarczej, która wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby  pisemnie informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikro instalacja, o terminie przyłączenia mikro instalacji, jej planowanej lokalizacji oraz o rodzaju tej mikro instalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikro instalacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

 

2. Wytwórca, o którym mowa w ust. 1, informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego została przyłączona mikro instalacja o:

……………………….

3) ilości:

a) wytworzonej przez niego energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikro instalacji,

b) energii elektrycznej sprzedanej przez niego sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikro instalacji i wprowadzona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

– w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwartału;

4) dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikro instalacji lub o dacie zakończenia modernizacji tej instalacji – w terminie 7 dni od tej daty.

3. Przez datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii rozumie się dzień, w którym energia elektryczna została wytworzona w mikro instalacji i po raz pierwszy wprowadzona do sieci dystrybucyjnej.

Art. 41.

1. Z uwzględnieniem art. 80 ust. 9, sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej:

- niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub w art. 19 ust. 1;

- energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikro instalacji przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

a) pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikro instalacji po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4,

b) w mikro instalacji zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4;

- energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikro instalacji przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikro instalacji po raz pierwszy po dniu wejścia w życie rozdziału 4.

2. Warunkiem dokonania zakupu przez danego sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, jest wprowadzenie tej energii do sieci dystrybucyjnej.

…………………………………………

10. Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowo budowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikro instalacji do mocy do 3 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej, która w przypadku następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi odpowiednio:

1) hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh;

2) energia wiatru na lądzie – 0,75 zł za 1 kWh;

3) energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh.

11. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii, o którym jest mowa powyżej, przez okres kolejnych 15 lat, liczony od dnia oddania do użytkowania tej instalacji. W tym samym okresie sprzedawcy zobowiązanemu przysługuje prawo do pokrycia wynikłych z tego tytułu strat.

12. Ceny zakupu energii elektrycznej instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 3 kW, o których mowa powyżej, obowiązują do momentu, gdy łączna moc oddawanych do użytku źródeł nie przekroczy 300 MW lub do zmiany ich wysokości rozporządzeniem właściwego do spraw gospodarki, o którym mowa poniżej.

13. Minister właściwy do spraw gospodarki, określa, w drodze rozporządzenia, nowe ceny zakupu energii elektrycznej, o których mowa powyżej, biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa oraz informacje zawarte w krajowym planie działania, a także tempo zmian techniczno-ekonomicznych w poszczególnych technologiach wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

14. Rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci, w danym półroczu, między wytwórcą energii elektrycznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w art. 19 ust. 1 oraz w art. 41 ust. 1 pkt 3, a sprzedawcą zobowiązanym odbywa się na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne. Rozliczenia tego dokonuje się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

15. Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowo budowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikro instalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej, która w przypadku następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi odpowiednio:

1) biogaz rolniczy – 0, 70 zł za 1 kWh;

2) biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh;

3) biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków – 0,45 zł za 1 kWh;

4) hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh;

5) energia wiatru na lądzie – 0,65 zł za 1 kWh;

6) energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh.

16. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii, o którym jest mowa powyżej, przez okres kolejnych 15 lat, liczony od dnia oddania do użytkowania tej instalacji. W tym samym okresie sprzedawca zobowiązany przysługuje prawo do pokrycia wynikłych z tego tytułu strat.

17. Ceny zakupu energii elektrycznej instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 3 kW do 10 kW włącznie, o których mowa powyżej, obowiązują do momentu, gdy łączna moc oddawanych do użytku źródłem nie przekroczy progu 500 MW lub do zmiany ich wysokości rozporządzeniem właściwego do spraw gospodarki, o którym mowa poniżej.

18. Minister właściwy do spraw gospodarki, określa, w drodze rozporządzenia, nowe ceny zakupu energii elektrycznej, o których mowa powyżej, biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa oraz informacje zawarte w krajowym planie działania, a także tempo zmian techniczno-ekonomicznych w poszczególnych technologiach wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Rozdział 7

Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikro instalacji……

Art. 136.

1. Osoba dokonująca instalacji mikro instalacji – zwana dalej „instalatorem”, może wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, zwanego dalej „Prezesem UDT”, o wydanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, zwanego dalej „certyfikatem”.

2. Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:

1) kotłów i pieców na biomasę lub

2) systemów fotowoltaicznych, lub

3) słonecznych systemów grzewczych, lub

4) pomp ciepła, lub

5) płytkich systemów geotermalnych.

3. Certyfikat może być wydany instalatorowi, który:

1) posiada:

a) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

b) dokument potwierdzający kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub

c) udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub

d) świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 152 pkt 2, lub

e) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła energii;

2) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;

3) ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikro instalacji, małej instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń, o którym mowa w art. 146 ust. 1 lub w art. 153 ust. 1, w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii;

4) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną, o której mowa w art. 137 ust. 2, odpowiednio dla danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.

Art. 223.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia……..

MARSZAŁEK SEJMU

Bramy – jeszcze bardziej pasywne !

Jako jedna z pierwszych firm w Polsce rozpoczęliśmy montaż bram z panelami nowej generacji o znacznie zwiększonym wsp. U.
Załączone zdjęcie pokazuje nowe panele o grubościach 60 i 80 mm w porównaniu z dotychczas stosowanymi panelami o grubości 40 mm.

Dzięki łagodnej zimie na nasze budowy weszliśmy w tym roku znacznie wcześniej i oto 7 marca już jesteśmy ….. pod stropem parteru.

Promienniki podczerwieni – źródło ogrzewania domu pasywnego?

Zostawmy już tych nieszczęsnych polityków – niech się „kiszą” w sosie własnym, ja natomiast mam ogromną przyjemność poinformować wszystkich entuzjastów budownictwa pasywnego, że rozpoczęliśmy testy ogrzewania domu pasywnego promiennikiem podczerwieni.
Doświadczenie prowadzone do końca obecnej zimy pozwoli nam szczegółowo ocenić promienniki podczerwieni jako alternatywne źródło ogrzewania domów pasywnych. Początkowe obserwacje są bardzo obiecujące.

Senat przeciwko domowym elektrowniom, czyli gorzko o naszych politykach….

Bardzo mi przykro, ale nasza obywatelska akcja i tysiące wysłanych listów okazały się dla naszych Senatorów mniej ważne niż rozkazy „partyjnej wierchuszki”.

No cóż – pozostaje nam tylko PROSUMENT i pogodzenie się z faktem, że nasza polska demokracja jest jeszcze w powijakach, a głos wyborców potrzebny jest politykom tylko w czasie wyborów…

Alarm – przyszłość fotowoltaiki w Polsce !!!

W wyniku inicjatywy grupy posłów PSL i posłów opozycji, Sejm uchwalił poprawkę do ustawy o OZE (tzw. poprawkę BRAMORY) , która pozwoli wreszcie wybudować elektrownię fotowoltaiczną na dachu własnego domu i sprzedawać energię elektryczną zakładom energetycznym po cenach równych lub wyższych od cen zakupu ( taryfy gwarantowane 0,65-0,75 zł/kWh przez okres 15 lat).

Ustawa o OZE jest poddawana w ciągu ostatnich kilku lat nieustannym zmianom i jak żadna inna podlega perturbacjom politycznym – Nie będzie przesadą twierdzenie, że obecna szansa może się już nigdy nie powtórzyć.
Żeby ustawa weszła w życie, musi być przegłosowana w Senacie. Nie możemy pozwolić, żeby Senatorowie pozbawili nas ostatniej szansy na rozwój mikro-energetyki w Polsce.

Więcej informacji na blogu Bogdana Szymańskiego. http://solaris18.blogspot.de/ ( do przeczytania 2 ostatnie wpisy na blogu).

Chcesz mieć własną elektrownię – wyślij petycję do swojego Senatora !!!

Koniec pozwoleń na budowę!!!

Wreszcie mamy długo oczekiwaną nowelizację Prawa budowlanego znoszącą obowiązek uzyskiwania pozwoleń na budowę dla domów jednorodzinnych i dodatkowo wprowadzającą brak konieczności zgłaszania rozpoczęcia robót do nadzoru budowlanego.
Jeżeli rzeczywiście urzędy nie będą korzystać z możliwości wnoszenia uwag do zgłoszonej dokumentacji – to zmiany te możemy uznać za rewolucyjne, ale…. tak jak zawsze wszystko wyjdzie ” w praniu”

Prąd – najtańsze źródło ogrzewania domu pasywnego

W naszym najnowszym opracowaniu zwracamy uwagę na wykorzystanie II taryfy elektrycznej jako taniego źródła ogrzewania domów pasywnych.
Pamiętajmy, że taryfa nocna jest najtańszym i najszerzej dostępnym OZE wykorzystującym energię odpadową pracujących elektrowni węglowych – i jest to rzeczywiste OZE, a nie kruczek prawno-techniczny jakim jest np. współspalanie węgla i drewna.

Opracowanie na temat „kanapki energetycznej”

Z ogromną przyjemnością informujemy, że od dnia dzisiejszego dla wszystkich naszych klientów dostępne jest opracowanie omawiające zastosowanie „kanapek energetycznych” w konstrukcji sufitu podwieszanego.
Przypominamy, że „kanapka energetyczna” umożliwia osiągnięcie maksymalnej szczelności górnej przegrody przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu grubości ocieplenia.

Wszystkie domy z fotowoltaiką

Wszystkie domy budowane przez naszą firmę są przygotowane do zamontowania w przyszłości elektrowni fotowoltaicznej na dachu.

Chociaż obecnie opłacalność produkcji energii w ten sposób, jest dyskusyjna, w przyszłości Inwestor może uzyskać znaczące oszczędności produkując prąd na własne potrzeby, nawet bez możliwości odsprzedaży do sieci.

Od szczegółu do ogółu – część 14

Przy montażu okien na taśmy rozprężne, w systemie ciepłego montażu, każda doświadczona ekipa montażowa ma swój sprawdzony i niezawodny sposób doszczelnienia naroży okiennych.

Warto zwrócić uwagę, że niekoniecznie sprawdzają się tutaj metody podawane na różnych szkoleniach – w efekcie możemy uzyskać „piękną” szczelinę i mostek termiczny. Załączone zdjęcie pokazuje prawidłowo wykonane i doszczelnione naroże okienne.

Płyta fundamentowa – tylko z drenażem opaskowym

Nieodłącznym i koniecznym elementem solidnie wykonanej płyty fundamentowej jest drenaż opaskowy, zabezpieczający cały budynek przed działaniem wody gruntowej oraz odprowadzający wody opadowe z połaci dachowej.
Niestety większość wykonawców (mających oczywiście jakiekolwiek pojęcie o technologii pasywnej płyty) oferuje tylko „ubogą” wersję płyty fundamentowej, pozbawioną drenażu opaskowego, ale za to pozwalającą na stworzenie dla potencjalnych Inwestorów pozorów oszczędności.

Płyta fundamentowa – tylko z projektem !

Poprawne wykonanie pasywnej płyty fundamentowej musi być poprzedzone dokumentacją projektową, alternatywną do projektu tradycyjnych fundamentów, spotykaną w 99% projektów.

Rzetelne wykonanie obliczeń pozwoli nam uniknąć niepotrzebnych wydatków (min na stal zbrojeniową oraz na beton).

Od szczegółu do ogółu – część 13

Ogrzewanie podłogowe doskonale współdziała ze współczesnymi panelami podłogowymi – w zasadzie większość paneli nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Najpoważniejszym problemem jednak nie są panele,a zastosowanie odpowiedniego podkładu posiadającego jednocześnie właściwości tłumiące charakterystyczne dla tego rodzaju materiałów jak i bardzo niski opór cieplny nie wpływający na funkcjonalność i szybkość działania ogrzewania.

Niestety żadna z firm działających na rynku polskim nie dysponuje takim materiałem i trzeba go sprowadzać na specjalne zamówienie z zagranicy.

Próg termiczny w garażu

Szczelne i ciepłe wykonanie progu na wjeździe do garażu jest bardzo istotnym elementem zabezpieczającym pasywną płytę fundamentową przed korozyjnym działaniem wody opadowej. Jako docieplenie termiczne progu stosujemy płyty ze zbrojonego polistyrenu ekstrudowanego, pokrywane następnie 3-krotną warstwą folii w płynie do zastosowań zewnętrznych ( UWAGA: większość dostępnych na rynku folii w płynie można stosować tylko wewnątrz budynku).
Tak przygotowaną powierzchnię wykańczamy np. brukiem betonowym lub płytami granitowymi.

Od szczegółu do ogółu – część 12

W budynku o wysokim standardzie energetycznym grubość wełny mineralnej na poddaszu przekracza znacznie standardowe wielkości. Na załączonym zdjęciu pokazano warstwę wełny mineralnej 0,038, aplikowanej metodą nadmuchową, o grubości 50 cm (+ ok. 10% na zagęszczenie).

Od szczegółu do ogółu – część 11

W budynku o standardzie pasywnym jest możliwe wykonanie schodów strychowych w taki sposób, że pozostaną całkowicie niewidoczne dla kamery termowizyjnej. Standardowe schody dostępne w handlu traktujemy tylko jako materiał wyjściowy do którego dorabiamy dodatkową konstrukcję z dociskami teleskopowymi „otuloną” 15-warstwową izolacją.

Od szczegółu do ogółu – część 10

Na zdjęciu poniżej pokazano szczegół doszczelnienia okna pasywnego od strony zewnętrznej. Zastosowano paro-przepuszczalną taśmę WIGLUV i listwę przyokienną BELLA PLAST.

Od szczegółu do ogółu – część 9

Na załączonym zdjęciu pokazano zabudowę ościeża okiennego od strony wewnętrznej, eliminującą w 100% mostki termiczne. Zastosowano:

  •   Zamiast standardowych stelaży, elementy MICHNO SYSTEM,
  •   „kanapkę energetyczną” wg autorskiego rozwiązania,
  •   taśmę doszczelniającą CORVUM.

Od szczegółu do ogółu – część 8

Powierzchnię płyty fundamentowej, przed położeniem warstw pod-posadzkowych, zabezpieczamy specjalnymi szlamami uszczelniającymi produkowanymi bez użycia komponentów bitumicznych. Pamiętajmy, że stosowanie wszelkich produktów bitumicznych ( w tym pap) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, jest w Polsce już od wielu lat zabronione.© Buduję Domy PasywneWebDesign: Strony Internetowe

f